ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΘEMA : ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1)   Τις διατάξεις του άρθρου 94, παραγρ.4, περιπτ.27 του Ν.3852/2010[ΦΕΚ  87/7-6-2010 τ.Α΄]¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨.
2)   Το σημαντικό πρόβλημα που προέκυψε λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων (χιονόπτωση, χαμηλές θερμοκρασίες,παγετός)
3)   Την ασφαλή μετάβαση, παραμονή και αποχώρηση των μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου μας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕΤη διακοπή των μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου μας, για την Τρίτη   08  Ιανουαρίου2019, λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων και ειδικότερα λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και παγετού.